Willkommen auf der Fotogalerie des RG Komensky. Viel Spaß beim Stöbern in den 20.000 Erinnerungsfotos!

,,Fimfárum 2 - promítání filmu s následnou diskuzí s režisérkou Vlastou Pospíšilovou a producentem Martinem Vandasem

Kdy: 29.1. 2007 od 11.00 - 13.30
Kde: ve velké klubovn und #283;
Publikum: studenti gymnázia, t und #345;ídy 5. - 7.ORg
Fotodokumentace: www.orgkomensky.at
P und #345;íprava projektu: v rámci spole und #269;ných hodin jazyka und #269;eského a slovenského, seznámení s texty pohádek a osobností Jana Wericha

Recenze filmu ,,Fimfárum 2‘‘ z pera student und #367; 5.ORg:

Film ,,Fimfárum 2 byl nato und #269;en na motivy pohádek známého und #269;eského herce a komika Jana Wericha. und #268;ty und #345;i režisé und #345;i se dohodli, po úsp und #283;šném uvedení prvního dílu, kam se nedostaly všechny Werichovy pohádky, na nato und #269;ení druhého dílu loutkového filmu s využitím autorova hlasu. Každý z režisér und #367; si vzal na starost jednu pohádku, a práv und #283; proto nejsou všechny stejn und #283; zda und #345;ilé.
Každá pohádka je zpracovaná trochu jinou formou a to se projevilo také na jejich zábavnosti. Bohužel nemohly být všechny pohádky namluveny zesnulým panem Werichem, a tak ho v n und #283;kterých scénách ,,zastoupil Ota Jirák, a to tak, že v und #367;bec nebyl rozpoznat jeho hlas od Werichova.
Loutkový film je sám o sob und #283; zajímavý tím, že tv und #367;rci musí dát do pohybu loutky. To ovšem naní v und #367;bec jednoduché, je to práce nesmírn und #283; trp und #283;livá, und #269;asov und #283; náro und #269;ná, protože pro každou sekundu je zapot und #345;ebí nafotit zhruba t und #345;icet snímk und #367;. V tomto p und #345;ípad und #283; nebyly loutky p und #345;ipevn und #283;ny na š und #328; und #367;rkách, nýbrž k podlaze.
První pohádka ,,Mo und #345;e, strý und #269;ku, pro und #269; je slané pojednává o dvou rozdílných bratrech a kouzelném mlýnku. Tato pohádka je velmi zda und #345;ilá, ale zábavn und #283;jší je vypráv und #283;ní od režisérky Vlasty Pospíšilové ,,T und #345;i sestry a jeden prsten. Následuje p und #345;íb und #283;h ,,T und #345;i hrbá und #269;i z Damašku. Tato pohádka je plná d und #283;sivých výk und #345;ik und #367; nebo chechtání, ale pan Werich op und #283;t vše vtipn und #283; komentuje.
Poslední na und #345;ad und #283; je pohádka ,,Pale und #269;ek, tato známá postava p und #345;i setkání s loupežníky hrav und #283; dokazuje, že na velikosti nezáleží. Ale poslední dv und #283; pohádky nedosahují vtipnosti t und #283;ch p und #345;edešlých.
Každá pohádka - jak už to bývá - má svou podstatu v tom, že nejenom zaujme d und #283;jem, ale také z ní vyplývá n und #283;jaké ponau und #269;ení. V každém p und #345;ípad und #283; stojí za to tento film zhlédnout.
Nikola Valachovi und #269;ová, 5.ORg

Film ,,Fimfárum 2 je loutkový film ze souboru pohádek ,,Fimfárum autora Jana Wericha (1905 - 1980). Producentem tohoto díla se stal Martin Vandas.
Tento snímek se skládá ze und #269;ty und #345; pohádek, hlavní roli zde hrajou loutky. Nejedná se však o klasický loutkový film, kde se loutky pohybují na provázku, ale o techniku ,,loutka - pohyb - fotka. P und #345;i tomto zpracování se loutka vyfotí, minimáln und #283; pohne a zase vyfotí. Pro jednu vte und #345;inu ,,hraného filmu se tento cyklus opakuje dvacet und #269;ty und #345;ikrát. Nato und #269;ení jedné pohádky tak trvalo p und #367;l roku. Vystupující loutky byly velice pe und #269;liv und #283; vyrobené - und #269;áste und #269;n und #283; ze d und #345;eva, plastelíny a látky. Každá loutka m und #283;la více podob, aby bylo možné vyjád und #345;it r und #367;zné emoce. Když se toto vše uváží (investovaná práce, trp und #283;livost celého týmu tv und #367;rc und #367;, náro und #269;ná výroba loutek atd.), tak se divím, že tento snímek stál pouze und #269;ty und #345;i miliony euro.
V pohádkách se objevil hlas Jana Wericha, který velice dob und #345;e komentoval všechny pohádky a prost und #283; k nim pat und #345;il. D und #283;j každé pohádky je pokaždé zcela jiný, p und #345;esto však tyto pohádky nemají vždy dobré konce, mnohdy ani logické. Nedalo by se und #345;íci, že jsou ur und #269;eny pro malé d und #283;ti, spíše pro mládež jako jsme my, protože loutky vypadaly oškliv und #283; až strašideln und #283;, n und #283;kdy byly dokonce nahé a také používaly sprosté výrazy a nadávky.
Celkov und #283; se mi film líbil, protože jsem p und #345;edtím takové pohádky nevid und #283;la a ani neslyšela. Už se t und #283;ším na t und #345;etí film ,,Fimfárum 3.
Alexandra Wolfinger, 5.ORg

,,Fimfárum 2 je úsp und #283;šné pokra und #269;ování prvního filmu ,,Fimfárum. P und #345;edlohou pro oba dva filmy je kniha ,,Fimfárum od Jana Wericha. V této ,,dvojce byly zfilmované další und #269;ty und #345;i pohádky a každá z nich má vlastního režiséra. Jedná se o pohádky ,,Mo und #345;e, strý und #269;ku, pro und #269; je slané? od Jana Baleje, ,,T und #345;i sestry a jeden prsten od Vlasty Pospíšilové, ,,O t und #345;ech hrbá und #269;ích z Damašku od Aurela Klimta a ,,Pale und #269;ek od B und #345;etislava Pojara. Každý režisér svou pohádku pojal trochu jinak, takže si divák všimne rozdíl und #367;, na p und #345;íklad u loutek.
Já osobn und #283; jsem si loutky p und #345;edstavovala jinak, ne tak s výraznými rysy v obli und #269;eji, prost und #283; tak víc pro d und #283;ti. P und #345;išlo mi, že mnoho figurek m und #283;lo takový zvláštní výraz, takže jsem se na první pohled nevyznala v tom, kdo je hodný a kdo zlý. Teprve až jsem se pono und #345;ila do d und #283;je, p und #345;estalo to být divné a vnímala jsem jen p und #345;íb und #283;h.
Všechny pohádky byly vtipné a srozumitelné, takže si myslím, že se v und #283;tšin und #283; asi líbily. Co také zaujmulo, bylo, že celé pohádky byly mluveny Janem Werichem, použila se jeho originální nahrávka. Tím, že to už m und #283;li namluvené, tak museli režisé und #345;i tomu ten film p und #345;izp und #367;sobit a ud und #283;lat tak, aby to všechno zapadalo a souhlasilo.
Taky na tom filmu bylo milé, že p und #345;estože to jsou pohádky hlavn und #283; pro d und #283;ti, bylo tam n und #283;kolik úsek und #367;, které by pobavily i starší. Nap und #345;íklad u ,,T und #345;í sester a jednom prstenu byla scénka, kdy všechny sestry sedí v hospod und #283;, sm und #283;jí se a pijí pivo a pak, když mají prázdné sklenice, tak se jedna ze sester jen usmála, mrkla na ostatní a za vte und #345;inku tu byla znova i s napln und #283;nými ,,p und #367;llitry.
Je to zkrátka milý animovaný film, který bych si ale pustila jen jednou nebo dvakrát.
Barbora Balusková, 5.ORg

Dne 29.1. 2007 jsme vid und #283;li velice krásné, vtipné a moderní loutkové zpracování známé knihy Jana Wericha ,,Fimfárum 2. Modern und #283;jší v tom smyslu, že se nejednalo o klasické pohádky pro d und #283;ti, ale o um und #283;lé, samotným autorem vytvo und #345;ené texty. Film ,,Fimfárum 2 obsahoval následující pohádky: ,,Mo und #345;e, strý und #269;ku, pro und #269; je slané?, ,,O t und #345;ech hrbá und #269;ích z Damašku, ,,T und #345;i sestry a jeden prsten a známý p und #345;íb und #283;h ,,Pale und #269;ek.
Mn und #283; osobn und #283; se nejvíce líbila pohádka o Pale und #269;kovi, proto se na tuto také zam und #283; und #345;ím. Co se mi velmi zamlouvalo, ale nejenom mn und #283;, ale i ostatním mladým lidem v publiku, bylo, že pohádka byla modern und #283;jší a také legra und #269;ní.
U všech pohádek nás doprovází hlas zem und #345;elého Jana Wericha. Od producenta, pana Vandale, a režisérky pohádky ,,T und #345;i sestry a jeden prsten, paní Vlasty Pospíšilové, jsme se dozv und #283;d und #283;li, že citoslovce nebo n und #283;které nadávky byly do pohádky dodate und #269;n und #283; p und #345;idány a namluveny jinými hlasy.
Snímek jsem vid und #283;la dvakrát a musím se p und #345;iznat, že se mi vyrobené loutky moc nelíbily. N und #283;které byly sice hezké, ale myslím si, že v prvním díle ,,Fimfárum byly loutky mnohem hez und #269;í. Uznala to i má babi und #269;ka. Loutky ani nepohybovaly pusou, což m und #283; zarazilo.
Producent nám sd und #283;lil, že celý druhý díl stál zhruba 36 milion und #367; korun. Na první pohled se to zdá hodn und #283;, ale když si uv und #283;domíme, že se to skládalo z fotek a že se každý nepatrný pohyb loutky musel vyfotit, tak to vychází na zhruba tolik und #269;eských korun. Asi bych do té pohádky nevložila zmín und #283;nou und #269;ástku, a kdybych tak u und #269;inila, tak bych se snažila ud und #283;lat ty loutky mnohem lépe. Celá akce musela vyžadovat hodn und #283; práce, úsilí a hlavn und #283; trp und #283;livosti.
Celá kniha pat und #345;í mezi kouzelné památky a poklady und #269;eské literatury vedle klasických pohádek Karla Jaromíra Erbena nebo Boženy N und #283;mcové. Panu Werichovi se poda und #345;ilo p und #345;ímo fantasticky vypráv und #283;t jednotlivé vtipné p und #345;íb und #283;hy. M und #283;l i velmi sympatický hlas, kterým nám skv und #283;le a vtipn und #283; zprost und #345;edkoval und #269;ty und #345;i p und #345;íb und #283;hy z jeho knihy ,,Fimfárum.
Kristýna Šev und #269;uková, 5.ORg