Home / 2005-06 / 2006-03-06 Skikurs 7

V letošním školním roce jsme opìt vyrazili na lyžaøský výcvik ve vìtším množství: stejnì jako v loòském roce se kurzu úèastnily dvì tøídy dohromady -1.BS a 6. ORg, v celkovem poctu 35 zaku a zakyn.
V pondìlí ráno jsme za stale jeste mraziveho poèasí odjíždìli autobusem od školy a doufali, že na nás bude cekat krasne horske slunecne poèasí, jako tomu bylo v minulych letech na nasich lyzarskych kurzech.
I pøes pozdní termín bylo všude snìhu dostatek a všichni se hned od zaèatku s chutí pustili do výcviku. Poèasí nás ale bohuzel zklamalo: blankytnì modrou oblohu jsem spatrili pouze jednou jedinkrat za cely tyden! Zato snehovych vichric jsme si uzili az dosytosti...
Hned první den jsme se rozdìlili do nìkolika skupin podle výkonnosti a pak jsme se celý týden vìnovali jen a jen lyžování. Nutno øíct, že opravdu všichni udìlali velké pokroky, a to nejen zaèáteèníci, ale i pokroèilí, prestože podmínky na lyžování byly kvuli spatnemu pocasi nekdy velmi namahave. I letos se konal základní výcvik jízdy na snowboardu, který s úspìchem absolvovalo nìkolik žákù gymnázia pod vedením p. prof. Petra Andraschkyho.
Stredecni - jediny slunecni den - jsme vyuzili k vyuce jizdy na bezkach a navstivili jsem i blizkou vesnicku Hohentauern.
Ctvrtecni odpoledne jsme vyuzili moznosti usporadat lyzarske zavody ve slalomu a hned vecer byly vsem ucastnikum predany hodnotne ceny a diplomy.
Veèerní program skýtal pro mnohé èetná pøekvapení: konaly pøednášky o bezpecnosti pri lyžování, promitaly se videofilmy o technice jizdy na snowboardu a lavinovem nebezpeci, slavily se jedny narozeniny, hrály se spoleèenské hry a nechybìla ani diskoteka.
Velmi pozitivnì nás pøekvapilo ohleduplné chování všech úèastníkù kurzu, z øad -velkých- se vždy nìkdo našel, kdo byl ochoten tu a tam pomoci s pøipevnìním lyží, nebo s tìžkým batohem. Pro nas ucitele je nejdulezitejsi, predat vsechny deti jejich rodicum v poradku zase zpatky, coz se nam take diky spolupraci vsech zucastnenych podarilo.
Všem za tuto ochotu dìkujeme a tìšíme se na pøíští školní lyžaøský kurz!